CCV® TEST PREDAJCOV NEDISKRIMINUJE PODĽA RASY ALEBO KULTÚRNEHO PÔVODU

Junge Frau bei Vorstellungsgespräch

CCV® TEST PREDAJCOV NEDISKRIMINUJE PODĽA RASY ALEBO KULTÚRNEHO PÔVODU

Average CCV® Score for 1 million evaluations by Area

 1

 

Pri analýze výsledkov z viac ako 1 milióna CCV® testov, nebol zistený signifikantný rozdiel v priemernom skóre medzi jednotlivými kultúrnymi a etnickými skupinami.

 

Pri analýze výsledkov z viac ako 1 milióna CCV® testov, nebol zistený signifikantný rozdiel v priemernom skóre medzi jednotlivými kultúrnymi a etnickými skupinami.

 

Tieto výsledky dokazujú, že  CCV® test predaja vyhovuje medzinárodným štandardom a proti-diskriminačnej politike, pretože výsledky získané v CCV® teste pre psychologický výber a osobnostné hodnotenie nie sú nijako ovplyvňované kultúrnym pozadím a etnickou príslušnosťou.

CCV® TEST PREDAJCOV NEDISKRIMINUJE PODĽA POHLAVIA A VEKU

Comparing Average CCV® Score by Gender

 

 2

 

CCV® test predajcov vyhovuje predpisom pre rovnaké príležitosti pre všetkých.

 

Pri použití testu v skupine 600 mužov a žien, výsledky nevykazovali signifikantné rozdiely podľa pohlaví.

 

To dokazuje, že výsledky CCV® testu predajcov neovplyvňuje pohlavie testovanej osoby.

Comparing Average CCV® Score by Age

 3

 

Okrem toho v rovnakej skupine  600 predajcov boli ľudia rôzneho veku.

 

Podľa výsledkov je jasné, že neboli dokázané žiadne signifikantné rozdiely vo výsledkoch CCV® testu predajcov podľa veku testovaných osôb.

 

To dokazuje, že výsledky CCV® testu predajcov neovplyvňuje ani vek testovanej osoby.

Výsledky týchto štúdií dokazujú fakt, že výsledky CCV® testu predajcov sú v súlade s anti-diskriminačnými predpismi a zákonmi o rovnakých príležitostiach pre všetkých ľudí, a že neuprednostňujú žiadnu skupinu potenciálnych zamestnancov pri výberovom konaní.

 

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2018 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

Log in with your credentials

Forgot your details?