CCV® SALES COMPETENCE COEFFICIENT® je test na hodnotenie predajcov, vytvorený na identifikáciu vysoko výkonných predajcov, ktorý budú mať najväčší vplyv na vašu firmu.

Beautiful garment store seller talking to customer

Často uchádzači o miesta predajcov predvádzajú svoje neuveriteľné predajné úspechy a hodnotenia, ktoré majú urobiť dojem na oddelenie ľudských zdrojov, ale realita je, že to nie sú vždy tie najlepšie indikátory ich schopností.

Aká je najrýchlejšia, najjednoduchšia a najpresnejšia cesta ku výberu toho správneho zamestnanca?

CCV® test hodnotenia predajcov dokázal svoje opodstatnenie  tým, že správne odhadol schopnosti  predajcov na rôznych pozíciách a v rôznych oblastiach: maloobchodný predajca, predajca finančných produktov a služieb, predajca poistenia, zamestnanec telefónneho centra a mnohých iných.

CCV® test hodnotenia predajcov je rýchly a jednoduchý nástroj na identifikáciu predajcov s vysokým výkonom.

Od svojho vzniku v roku 2005, psychometrický test CCV® podstúpilo viac ako 1 milión uchádzačov o zamestnanie na predajných pozíciách na celom svete a jeho presnosť stále stúpa.

Našli sme šesť základných schopností, ktoré musí mať dobrý predajca.

1. Energickosť

2. Iniciatíva

3. Presvedčivosť

4. Sila ega

5. Motivácia niečo dosiahnuť

6. Sebadôvera

Hlavnou myšlienkou testu je, že ak člen vášho tímu predajcov má výnimočne rozvinuté menované schopností, má veľkú šancu na úspech. Ak naopak nemajú tieto schopnosti, ich šance byť úspešní v predaji sú oveľa nižšie.

Cieľom CCV® testu hodnotenia predajcov je identifikovať mieru rozvoja spomínaných kompetencií u každého člena vášho tímu predajcov.

businesswoman showing thumbs up in office

CCV® EFEKTÍVNE PREDPOVEDÁ PREDJACOVO ODHODLANIE PREDÁVAŤ

Nasledujú výsledky štúdie používania  CCV® testu hodnotenia predajcov na posúdenie 13 000 predajcov vo veľkých medzinárodných maloobchodných reťazcoch s viac ako 40 000 zamestnancami.

13 000 predajcov bolo zaradených do  10 rôznych kategórií podľa skóre, ktoré dosiahli v CCV® teste hodnotenia predajcov; skupina s najhoršími výsledkami dosiahla v teste CCV® skóre medzi 1-10 a skupina s najlepšími výsledkami dosiahla skóre medzi  90-99.

Cieľom štúdie bolo objaviť koreláciu medzi skóre v CCV® teste hodnotenia predajcov a mesačným objemom predaja. Inými slovami zistiť ako skóre v teste CCV® ovplyvňuje objem predaja.

Pri každej skupine bol analyzovaný individuálny mesačný objem predaja za 6 mesiacov.

 

Priemerný predaj pôžičiek založený na výsledkoch testu CCV®

13 000 predajcov z obchodných domov

Priemer predaja  Január – Jún 2011

ventas_mensuales

Výsledky štúdie ukázali, že skupina s najslabším skóre v  CCV® teste predajcov (CCV® skóre 1-10) mala mesačný objem predaja priemerne v hodnote 10 458,93 € a skupina s najvyšším skóre (CCV® skóre 90-99) dosahovala priemerne mesačný objem predaja okolo  14.776,59 €.  Z výsledku vyplýva, že predajcovia s najlepšími výsledkami v CCV® teste predajcov zarobili v priemere o  4.317,66 € viac každý mesiac, ako tí s najslabším skóre  v CCV® teste predaja  (rozdiel je 41%).

Podľa grafu presnosť CCV® testu predajcov, s akou predpovedá výkonnosť predajcu vykazuje vysoký stupeň korelácie medzi CCV® skóre  a skutočnými výsledkami práce predajcov. Znamená to, že čím vyššie je skóre  predajcu v teste CCV®, tým vyššia je u neho pravdepodobnosť dosiahnuť vyšší objem predaja.

CCV® EFEKTÍVNE PREDPOVEDÁ ODHODĽANIE PREDAJCU PREDÁVAŤ

Priemerný predaj pôžičiek založený na výsledkoch testu CCV®
Profesionáli z medzinárodného bankovníctva

Grafico2

Výsledky ukázali, že profesionálni predajcovia odporúčaný testom CCV®predali v priemere mesačne 179 578,61 € na pôžičky, a tí, ktorých test CCV® nedoporučil predali mesačne pôžičky iba za 125 741,29 €. Pri porovnaní oboch skupín, skupina odporúčaná testom  CCV® predala počas štyroch mesiacov trvania štúdie o 43% (54.320,00 €) viac ako skupina, ktorú test  CCV®nedoporučil.

Výsledky boli zatriedené podľa prediktívnej kapacity testov CCV®a finančných ziskov spojených s ich využívaním pri výbere zamestnancov. Keď zoberieme do úvahy, že rozdiel v mesačnom zisku medzi skupinou doporučených a nedoporučených testom CCV® bol okolo $ 70 000, investícia do CCV® testu predajcov sa rozhodne vyplatila.

CCV® EFEKTÍVNE PREDPOVEDÁ PREDJACOVO ODHODLANIE PREDÁVAŤ

Výsledky ukázali, že CCV® test predajcov má medzinárodnú validitu a je vysoko výkonným nástrojom v hodnotení predajcov v bankovom a finančnom sektore.

 

Priemerný objem predaja odľa výsledkov CCV® testu

retail Predajca

Priemerná predajná január-december 2013

ventas_mensuales
Verkäuferin in Drogerie

Extenzívne výskumy dokazujú, že test CCV® predpovedá výkonnosť predajcov založenú na ich osobnostnom profile. V kombinácii s expertízou vstupných testov u jednotlivých spoločností sa stáva nástrojom, ktorým firmy dokážu skutočne pozitívne ovplyvňovať svoje výsledky v budúcnosti, tým že identifikujú predajcov s najväčším potenciálom.

BIG5 - Eslovaco

CCV® TEST PREDAJCOV NEDISKRIMINUJE PODĽA RASY ALEBO KULTÚRNEHO PÔVODU

continentes_ Eslovaco

Pri analýze výsledkov z viac ako 1 milióna CCV® testov, nebol zistený signifikantný rozdiel v priemernom skóre medzi jednotlivými kultúrnymi a etnickými skupinami.

Pri porovnávaní predajcov z Afriky, Ázie, Európy, Južnej  Ameriky (okrem Brazílie), Brazílie, Strednej  Ameriky, a Severnej Ameriky sa zistilo, že  CCV® test predajcov nerobí rozdiely medzi rasami a kultúrnym pozadím u testovaných osôb.

Cheerful business group giving thumbs up

Tieto výsledky dokazujú, že  CCV® test predaja vyhovuje medzinárodným štandardom a proti-diskriminačnej politike, pretože výsledky získané v CCV® teste pre psychologický výber a osobnostné hodnotenie nie sú nijako ovplyvňované kultúrnym pozadím a etnickou príslušnosťou.

CCV® TEST PREDAJCOV NEDISKRIMINUJE PODĽA POHLAVIA A VEKU

sexo_edad

CCV® test predajcov vyhovuje predpisom pre rovnaké príležitosti pre všetkých.

Pri použití testu v skupine 600 mužov a žien, výsledky nevykazovali signifikantné rozdiely podľa pohlaví.

To dokazuje, že výsledky CCV® testu predajcov neovplyvňuje pohlavie testovanej osoby.

Okrem toho v rovnakej skupine  600 predajcov boli ľudia rôzneho veku.

Podľa výsledkov je jasné, že neboli dokázané žiadne signifikantné rozdiely vo výsledkoch CCV® testu predajcov podľa veku testovaných osôb.

To dokazuje, že výsledky CCV® testu predajcov neovplyvňuje ani vek testovanej osoby.

Výsledky týchto štúdií dokazujú fakt, že výsledky CCV® testu predajcov sú v súlade s anti-diskriminačnými predpismi a zákonmi o rovnakých príležitostiach pre všetkých ľudí, a že neuprednostňujú žiadnu skupinu potenciálnych zamestnancov pri výberovom konaní.

M7 - Eslovaco

TECHNICKÉ PARAMETRE

NÁZOV: CCV©, Sales Competence Coefficient®

ROK VÝROBY: 2005

POČET TESTVANÍ DOSIAĽ: +1,000,000 užívateľov na celom svete

POČET OTÁZOK: 92

ČAS TESTOVANIA: 15-20 minút

VALIDITA: Viac ako 100 štúdií validity predikcie

SPOĽAHLIVOSŤ: 93%

VÝSLEDKY: ihneď

JAZYKY: množstvo jazykových mutácií

ROVNAKÉ PRÍLEŽITOSTI: Vyhovuje nariadeniam o rovnakých príležitostiach a anti-diskriminačnej politike; neuprednostňuje ľudí podľa kultúry, rasy, pohlavia ani veku.

POUŽITIE: Hodnotenie uchádzačov o zamestnanie a hodnotenie zamestnancov.

OBLASTI: Maloobchod, predaj finančných produktov a služieb, telemarketing, poisťovníctvo, telekomunikácie, predaj tovaru a služieb všeobecne.

UKÁŽKA VÝSELDKOV pozri príklad

Staňte sa distribútorom

Niektoré z výhod našich posudkových systémov sú:

  • Systémy sú vysoko ziskové pre spoločnosti, ktoré ich zaviedli, a majú vysokú návratnosť investície.
  • Systémy sú jednoducho ovládateľné, na obsluhu, nevyžadujú experta v oblasti ľudských zdrojov ani na vyhodnotenie výsledkov.
  • Umožňujú oddeleniu ľudských zdrojov byť strategicky prepojeným s víziou celej firmy.
  •  Licencie na exkluzívne systémy sa udeľujú výlučne so súhlasom vývojárov.
  • Umožňujú automatizáciu výberu osôb a ich hodnotenia, čím šetria čas.

Ak máte know-how a máte sieť kontaktov na firmy vo vašom okolí, ktorým by ste naše posudkové systémy mohli ponúknuť, kontaktujte nás prosím,  pro viac informácií.

 

De ce să folosiți ERI?

 

 ERI® EMPLOYEE RELIABILITY INVENTORY®  je test na odhad výberu ľudí,vytvorený za účelom zlepšenia výber zamestnancov a prácu manažmentu ľudských zdrojov (HRM) vo firmách po celom svete, tým, že identifikuje najviac výkonných a spoľahlivých  zamestnancov.

Je medzinárodne uznávaný ako presný test so širokým záberom. ERI® test pre výber ľudí identifikuje úroveň rizika neproduktívneho správania u uchádzačov o zamestnanie ešte predtým, ako ich príjmete. Tiež poskytuje profil možných rizík na základe siedmych faktorov správania ľudí:

 

De ce să folosiți CCV?

CCV® SALES COMPETENCE COEFFICIENT® je test na hodnotenie predajcov, vytvorený na identifikáciu vysoko výkonných predajcov, ktorý budú mať najväčší vplyv na vašu firmu.

CCV® test hodnotenia predajcov dokázal svoje opodstatnenie  tým, že správne odhadol schopnosti  predajcov na rôznych pozíciách a v rôznych oblastiach: maloobchodný predajca, predajca finančných produktov a služieb, predajca poistenia, zamestnanec telefónneho centra a mnohých iných.

Od svojho vzniku v roku 2005, psychometrický test CCV® podstúpilo viac ako 1 milión uchádzačov o zamestnanie na predajných pozíciách na celom svete a jeho presnosť stále stúpa.

CCV® test schopnosti predávať je založený na šiestich prediktívnych faktoroch úspešnosti predaja:

 

Najnovšie správy

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2018 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

Log in with your credentials

Forgot your details?